UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive   UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive
UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive   UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive

Rozporządzenie UE nr 2016/679 z późniejszymi zmianami (zwane dalej „RODO”)

1) Przetwarzanie danych – dane przetwarzane

Administrator pozyskuje od Klienta (dalej „Zainteresowanego”) dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numery telefonów, adres e-mail, numery bankowe, numer NIP, dane nawigacyjne, dane identyfikacyjne komputera. Administrator pozyskuje od Zainteresowanego podmiotu niezbędną, użyteczną, odpowiednią dokumentację do realizacji celów przedsiębiorstwa, w tym zawierania umów o charakterze handlowym.

2) Przetwarzanie danych – cel

a) Przetwarzanie danych osobowych (o których mowa w pkt 1 powyżej) jest ściśle związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. W stosownym zakresie odsyła się do przepisów art. 6 RODO.
b) Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, chyba że Zainteresowany wyrazi na to wyraźną zgodę”. W takim przypadku Zainteresowana strona zostanie poproszona o konkretną i odrębną zgodę zgodnie z art. 7 RODO.

3) Dane osobowe: procedury – okres przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób komputerowy, telematyczny lub ręczny. W każdym przypadku korzystanie z narzędzi będzie podlegać zasadom bezpieczeństwa, integralności i poufności. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji relacji biznesowej.

4) Dane osobowe: udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe mogą zostać ujawnione, na żądanie: Organów wymiaru sprawiedliwości; władzy administracyjnej; organizacjom mediacyjnym; adwokatom lub specjalistom w postępowaniu negocjacyjnym; adwokatom lub profesjonalistom negocjacyjnym kontrahentów; kontrahentom, gdy nie są wspierani przez profesjonalistów negocjacyjnych; Organom podatkowym; organom nadzorczym; organom rozstrzygania sporów; pracownikom i/lub współpracownikom Administratora; Organom inspekcyjnym.

5) Dane: przechowywanie

Dane osobowe są przechowywane w systemach komputerowych i/lub nośnikach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. W przypadku przechowywania danych osobowych w systemach komputerowych i/lub na nośnikach zlokalizowanych poza Unią Europejską, Administrator zapewni zgodność tych systemów z obowiązującymi i/lub obowiązującymi przepisami.

6) Zainteresowany: prawa

Zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO.
Zainteresowana osoba może skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 16 (Prawo do sprostowania), 17 (Prawo do usunięcia), 18 (Prawo do ograniczenia przetwarzania danych) RODO. Zainteresowany może skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 20 (Prawo do przenoszenia danych), 21 (Prawo do sprzeciwu) RODO.
Zainteresowany może w każdym czasie skorzystać z prawa do cofnięcia pierwotnie wyrażonej zgody. W takim przypadku wycofanie nie ma mocy wstecznej. Zainteresowany ma prawo wniesienia skargi do Organów Nadzorczych.

7) Zainteresowany: sposób realizacji praw

Osoba zainteresowana może dochodzić swoich praw wobec Administratora poprzez pisemne oświadczenie przesłane litem poleconym na adres: UNIVER S.p.A Via Eraclito, 31 - 20128 Milano – i/lub pocztą elektroniczną na adres: direzione@pec.univer-group.eu

8) Administrator danych

Administrator Danych jest identyfikowany w następujący sposób:
UNIVER SpA (firma)
Via Eraclito, 31 - 20128 Mediolan
Tel. +39 02 25298.1
P. IVA 06107080159
Adres e-mail: privacy@univer-group.com
Pec: direzione@pec.univer-group.eu

Contact Us
2D 3D CAD
CATALOGUE
JOIN US
Contact Us
2D 3D CAD
CATALOGUE
JOIN US